Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sick

Bản dịch

bệnh, ốm

Yesterday
I
was
sick
.

Hôm qua tôi đã bị bệnh.

Có 7 lời bình

I
am
sick
.

Tôi bị bệnh.

Có 0 lời bình

The
responsible
teachers
are
sick
.

Những giáo viên chịu trách nhiệm bị bệnh.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu