Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shows

Bản dịch

cho xem, chỉ cho, cho thấy

She
shows
him
the
shoes
.

Cô ấy cho anh ấy xem những đôi giầy.

Có 12 lời bình

It
shows
the
time
and
date
.

Nó cho biết thời gian và ngày.

Có 53 lời bình

He
shows
her
the
newspaper
.

Anh ấy cho cô ấy xem tờ báo.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu