Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shoes

Bản dịch

giày, đôi giày

The
shoes
are
mine
.

Những chiếc giày là của tôi.

Có 83 lời bình

She
wears
my
shoes
.

Cô ấy đi đôi giày của tôi.

Có 31 lời bình

We
wear
shoes
.

Chúng tôi mang giày.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu