Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seven

Bản dịch

bảy

Monday
,
Tuesday
,
Wednesday
,
Thursday
,
Friday
,
Saturday
,
Sunday
are
the
seven
days
of
the
week
.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật là bảy ngày của tuần.

Có 6 lời bình

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

Có 19 lời bình

She
has
seven
sons
.

Cô ấy có bảy người con trai.

Có 4 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu