Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

serious

Bản dịch

nghiêm túc, nghiêm trọng

My
father
is
a
serious
man
.

Bố tôi là một người đàn ông nghiêm túc.

Có 38 lời bình

He
has
a
serious
question
.

Anh ấy có một câu hỏi nghiêm túc.

Có 24 lời bình

It
is
not
serious
.

Nó không nghiêm trọng.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu