Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

september

Bản dịch

tháng Chín

September
and
October
are
months
of
the
year
.

Tháng Chín và tháng Mười là các tháng trong năm.

Có 17 lời bình

August
and
September
are
months
of
the
year
.

Tháng Tám và tháng Chín là những tháng của năm.

Có 36 lời bình

September
,
October
,
November

Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu