Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sent

Bản dịch

My
grandmother
has
sent
me
some
shirts
.

Bà của tôi đã gửi cho tôi một vài cái áo.

Có 3 lời bình

He
has
sent
two
letters
.

Anh ấy đã gửi hai lá thư.

Có 2 lời bình

They
have
sent
two
bags
.

Họ đã gửi hai cái túi.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu