Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

senator

Bản dịch

thượng nghị sĩ

My
mother
is
a
senator
.

Mẹ của tôi là một thượng nghị sĩ.

Có 21 lời bình

The
senator
reads
the
newspaper
.

Người thượng nghị sĩ đọc báo.

Có 6 lời bình

The
senators
are
here
today
.

Những thượng nghị sĩ đang ở đây hôm nay.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu