Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sell

Bản dịch

bán

We
are
going
to
sell
the
violin
.

Chúng tôi sẽ bán cây đàn vĩ cầm.

Có 2 lời bình

I
am
going
to
sell
my
house
.

Tôi sẽ bán ngôi nhà của tôi.

Có 7 lời bình

She
is
going
to
sell
fruit
.

Cô ấy sẽ bán trái cây.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu