Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

searches

Bản dịch

tìm kiếm

He
searches
for
food
.

Anh ấy tìm kiếm thức ăn.

Có 42 lời bình

The
animal
searches
for
water
.

Con thú tìm kiếm nước.

Có 37 lời bình

She
searches
for
the
spider
.

Cô ấy tìm con nhện.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu