Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

scientist

Bản dịch

nhà khoa học

We
work
with
other
scientists
.

Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác.

Có 5 lời bình

The
scientists
study
geography
.

Những nhà khoa học nghiên cứu địa lý.

Có 1 lời bình

My
husband
is
a
scientist
.

Chồng của tôi là một nhà khoa học.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu