Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

science

Bản dịch

khoa học

Computer
science
is
his
choice
.

Khoa học máy tính là sự lựa chọn của anh ấy.

Science
is
not
against
religion
.

Khoa học không chống lại tôn giáo.

My
son
loves
to
study
science
.

Con trai tôi thích học khoa học.

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu