Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

says

Bản dịch

nói

She
says
: "
Thanks
"

Cô ấy nói: "Cảm ơn"

Có 27 lời bình

He
says
yes
.

Anh ấy nói có.

Có 43 lời bình

He
says
.

Anh ấy nói.

Có 46 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu