Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sandwich

Bản dịch

sandwich, bánh mì kẹp, bánh mỳ kẹp

You
eat
a
sandwich
.

Bạn ăn một cái bánh mì kẹp.

Có 51 lời bình

A
sandwich

Một cái bánh mì kẹp

Có 55 lời bình

We
eat
the
sandwich
.

Chúng tôi ăn cái bánh mì kẹp.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu