Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

safety

Bản dịch

sự an toàn

The
purpose
of
this
test
is
to
improve
safety
.

Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn.

Có 1 lời bình

Safety
is
important
.

Sự an toàn thì quan trọng.

Có 5 lời bình

The
safety

Sự an toàn

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu