Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

room

Bản dịch

phòng, căn phòng

Which
is
my
room
?

Phòng nào là phòng của tôi?

Có 4 lời bình

In
the
living
room

Trong phòng khách

Có 3 lời bình

The
living
room

Phòng khách

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu