Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

right

Bản dịch

bên phải, phải không?, đúng

The
cinema
is
to
the
right
of
the
restaurant
.

Rạp chiếu phim thì ở bên phải nhà hàng.

Có 14 lời bình

The
office
is
on
the
right
.

Văn phòng thì ở bên phải.

Có 21 lời bình

The
bank
is
on
the
right
.

Ngân hàng thì ở bên phải.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu