Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rice

Bản dịch

cơm, gạo, món cơm

The
woman
eats
rice
.

Người phụ nữ ăn cơm.

Có 40 lời bình

We
eat
rice
.

Chúng tôi ăn cơm.

Có 50 lời bình

I
eat
rice
.

Tôi ăn cơm.

Có 71 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu