Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

returned

Bản dịch

đã trở lại, đã trở về, đã trả lại

Chia động từ của return

I
do
not
have
the
hats
.
I
returned
them
to
you
.

Tôi không có những cái nón . Tôi đã trả chúng lại cho bạn.

Có 4 lời bình

He
returned
from
school
by
bus
.

Anh ta đã trở về từ trường bằng xe buýt.

Có 5 lời bình

He
returned
the
food
to
us
.

Anh ấy đã đưa lại đồ ăn cho chúng tôi.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của return

ngôihiện tạiquá khứ
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu