Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

results

Bản dịch

kết quả (số nhiều)

They
present
the
results
.

Họ trình bày những thành quả.

Có 2 lời bình

We
read
the
results
.

Chúng tôi đọc những kết quả.

We
have
results
.

Chúng tôi có những kết quả.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu