Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

result

Bản dịch

kết quả

This
book
is
the
result
.

Cuốn sách này là kết quả.

Có 15 lời bình

This
document
is
the
result
.

Tài liệu này là kết quả.

Có 5 lời bình

They
present
the
results
.

Họ trình bày những thành quả.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu