Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

restaurant

Bản dịch

nhà hàng

Tonight
we
eat
in
the
restaurant
.

Tối nay chúng tôi ăn ở nhà hàng.

Có 6 lời bình

We
work
in
the
restaurant
.

Chúng tôi làm việc ở nhà hàng.

Có 4 lời bình

I
see
them
at
the
restaurant
.

Tôi nhìn thấy họ ở nhà hàng.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu