Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

responsible

Bản dịch

trách nhiệm, có (tinh thần) trách nhiệm, đáng tin cậy

We
need
a
responsible
guard
.

Chúng tôi cần một người bảo vệ có trách nhiệm.

Có 9 lời bình

The
children
are
not
responsible
.

Những đứa trẻ không phải chịu trách nhiệm.

Có 22 lời bình

We
are
not
responsible
.

Chúng ta không có trách nhiệm.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu