Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

responsibility

Bản dịch

trách nhiệm

The
horses
are
my
brother
's
responsibility
.

Những con ngựa là trách nhiệm của anh trai tôi .

Có 22 lời bình

Children
are
a
very
big
responsibility
.

Trẻ em là một trách nhiệm rất lớn .

Có 8 lời bình

The
horses
are
my
brother
's
responsibility
.

Những con ngựa là trách nhiệm của anh trai tôi .

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu