Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

response

Bản dịch

câu trả lời, sự trả lời, sự đáp lại

There
was
no
response
to
my
question
.

Đã không có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.

Có 6 lời bình

Each
student
has
a
different
response
.

Mỗi học sinh có một câu trả lời khác nhau.

Có 21 lời bình

What
is
your
wife
's
response
?

Câu trả lời của vợ bạn là gì ?

Có 47 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu