Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

respect

Bản dịch

tôn trọng, sự tôn trọng

We
respect
your
generation
.

Chúng tôi tôn trọng thế hệ của bạn.

Có 26 lời bình

My
parents
respect
him
.

Ba mẹ của tôi tôn trọng anh ta.

Có 14 lời bình

I
respect
women
.

Tôi tôn trọng phụ nữ.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu