Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

resolve

Bản dịch

giải quyết

No
,
we
are
going
to
resolve
this
.

Không, chúng tôi sẽ giải quyết điều này.

Có 1 lời bình

We
are
going
to
resolve
that
problem
.

Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.

Có 1 lời bình

I
am
going
to
resolve
the
problem
.

Tôi sẽ giải quyết vấn đề.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu