Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

research

Bản dịch

nghiên cứu

The
research

Sự nghiên cứu

Có 4 lời bình

The
research

Sự nghiên cứu

Có 4 lời bình

We
have
time
to
prepare
the
research
.

Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho nghiên cứu.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu