Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

remember

Bản dịch

nhớ

I
remember
the
director
's
answer
.

Tôi nhớ câu trả lời của giám đốc.

Có 5 lời bình

We
remember
our
grandmother
.

Chúng tôi nhớ bà của chúng tôi.

Có 46 lời bình

I
remember
the
menu
.

Tôi nhớ thực đơn.

Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu