Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

religion

Bản dịch

tôn giáo, tín ngưỡng, đạo

He
does
not
talk
about
religion
.

Anh ta không nói về tôn giáo .

Có 5 lời bình

She
does
not
have
a
religion
.

Cô ta không có một tôn giáo.

Có 11 lời bình

What
is
your
religion
?

Tôn giáo của bạn là gì ?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu