Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

relationship

Bản dịch

mối quan hệ

The
relationship
between
mother
and
child
is
very
important
.

Mối quan hệ giữa người mẹ và đứa bé thì rất quan trọng.

Có 10 lời bình

I
have
a
special
relationship
with
him
.

Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với anh ấy.

Có 8 lời bình

We
have
a
relationship
.

Chúng tôi có một mối quan hệ.

Có 8 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu