Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

relation

Bản dịch

mối quan hệ

What
is
the
relation
between
work
and
school
?

Mối tương quan giữa công việc và trường học là gì ?

Có 4 lời bình

She
has
some
relation
with
that
group
.

Cô ta có một vài mối quan hệ với nhóm đó .

Có 16 lời bình

What
is
the
relation
between
work
and
school
?

Mối tương quan giữa công việc và trường học là gì ?

Có 4 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu