Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

register

Bản dịch

đăng ký, ghi danh

The
first
time
you
use
this
service
you
will
have
to
register
.

Lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ này bạn sẽ phải đăng ký.

Có 1 lời bình

I
will
register
for
the
cooking
class
.

Tôi sẽ đăng ký lớp nấu ăn.

Có 4 lời bình

We
will
register
.

Chúng tôi sẽ đăng kí.

Có 7 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu