Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

recent

Bản dịch

gần đây, mới đây

He
reads
the
recent
newspaper
.

Anh ấy đọc tờ báo mới đây.

Có 14 lời bình

The
newspapers
are
recent
.

Những tờ báo là gần đây.

Có 35 lời bình

In
recent
years

Trong những năm gần đây

Có 30 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu