Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reading

Bản dịch

đọc, đang đọc, bài đọc

We
are
reading
his
letters
.

Chúng tôi đang đọc những lá thư của anh ấy.

Có 2 lời bình

We
are
reading
the
last
book
.

Chúng tôi đang đọc cuốn sách cuối cùng.

Có 3 lời bình

I
am
reading
the
first
chapter
.

Tôi đang đọc chương đầu tiên.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu