Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

reached

Bản dịch

đã chạm tới, đã đạt được (quá khứ)

Chia động từ của reach

She
reached
her
objective
.

Cô ấy đã đạt được mục tiêu của cô ấy.

Có 9 lời bình

He
reached
the
bird
.

Anh ta đã chạm tới con chim.

Có 13 lời bình

She
reached
me
.

Cô ấy đã chạm tới tôi.

Có 38 lời bình

Tất cả thể động từ của reach

ngôihiện tạiquá khứ
Ireachreached
he/she/itreachesreached
you/we/theyreachreached

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu