Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

queen

Bản dịch

nữ hoàng, nữ vương, hoàng hậu

The
queen
is
in
her
castle
.

Người nữ hoàng đang trong lâu đài của cô ấy.

Có 8 lời bình

The
queen
has
a
nice
dress
.

Người nữ vương có một cái đầm đẹp.

Có 20 lời bình

She
is
the
fourth
queen
.

Bà ấy là nữ hoàng thứ tư.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu