Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

quantity

Bản dịch

lượng, số lượng

The
restaurant
uses
a
large
quantity
of
bread
every
day
.

Nhà hàng sử dụng một số lượng lớn bánh mì mỗi ngày.

Có 3 lời bình

This
is
a
large
quantity
of
energy
.

Đây là một lượng lớn năng lượng.

Có 7 lời bình

The
quantity

Lượng

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu