Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

purpose

Bản dịch

mục đích, chủ định, ý định

What
is
the
purpose
of
your
visit
?

Mục đích chuyến thăm của bạn là gì?

Có 10 lời bình

My
trip
has
a
purpose
.

Chuyến đi của tôi có một mục đích.

Có 15 lời bình

She
did
it
on
purpose
.

Cô ta đã cố tình làm nó.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu