Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

publication

Bản dịch

ấn phẩm, xuất bản, xuất bản phẩm

The
book
is
now
ready
for
publication
.

Cuốn sách bây giờ đã sẵn sàng cho xuất bản.

Có 2 lời bình

The
publication

Sự công bố

Có 4 lời bình

The
book
is
now
ready
for
publication
.

Cuốn sách bây giờ đã sẵn sàng cho xuất bản.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu