Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

protection

Bản dịch

sự bảo vệ, sự che chở

They
need
our
protection
.

Họ cần sự bảo vệ của chúng ta .

Có 7 lời bình

You
are
under
my
protection
.

Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi .

Có 6 lời bình

He
needs
protection
.

Anh ấy cần sự bảo vệ.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu