Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

progress

Bản dịch

sự tiến bộ, sự tiến triển, sự phát triển

The
work
is
now
in
progress
.

Công việc bây giờ đang tiến triển.

Có 7 lời bình

The
students
are
making
progress
.

Những học sinh thì đang tiến bộ.

Có 4 lời bình

The
progress

Sự tiến bộ

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu