Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

production

Bản dịch

sự sản xuất, sự chế tạo

I
gave
him
a
document
about
wine
production
.

Tôi đã đưa anh ta một văn bản về sản xuất rượu.

Có 13 lời bình

Coffee
is
the
main
production
of
Brazil
.

Cà phê là sự sản xuất chính ở nước Brazil .

Có 1 lời bình

I
am
in
the
production
department
.

Tôi ở ban sản xuất.

Có 9 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu