Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

problem

Bản dịch

vấn đề

We
found
the
root
of
the
problem
.

Chúng tôi đã tìm thấy cội nguồn của vấn đề.

Có 2 lời bình

Between
us
there
is
no
problem
.

Giữa chúng tôi không có vấn đề.

Có 11 lời bình

Is
the
problem
serious
?

Vấn đề có nghiêm trọng không?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu