Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

private

Bản dịch

tư, riêng, riêng tư

The
lawyer
reads
the
private
answer
.

Luật sư đọc câu trả lời riêng.

Có 1 lời bình

We
speak
in
private
.

Chúng tôi nói chuyện riêng.

Có 91 lời bình

The
dinner
is
private
.

Bữa tối thì riêng tư.

Có 75 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu