Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

price

Bản dịch

giá, giá tiền, giá cả

The
mass
production
has
reduced
the
price
of
many
things
.

Sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá tiền của nhiều thứ.

Có 3 lời bình

I
will
give
you
a
better
price
.

Tôi sẽ đưa ra cho bạn một giá tốt hơn.

Có 1 lời bình

The
mass
production
has
reduced
the
price
of
many
things
.

Sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá tiền của nhiều thứ.

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu