Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pretty

Bản dịch

đẹp, xinh, khá

The
book
is
pretty
interesting
.

Cuốn sách khá là thú vị.

Có 15 lời bình

They
are
pretty
tired
today
.

Họ khá mệt hôm nay.

Có 56 lời bình

Pretty
interesting
.

Khá là thú vị.

Có 29 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu