Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

press

Bản dịch

báo chí, nhấn, ép

The
press

Báo chí

Có 2 lời bình

The
press

Báo chí

Có 2 lời bình

The
press
conference
is
tomorrow
at
eight
.

Cuộc họp báo ngày mai lúc tám giờ.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu