Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

president

Bản dịch

Tổng thống

The
existence
of
the
President
is
a
joy
to
me
.

Sự tồn tại của vị Tổng thống là một niềm hân hoan cho tôi.

Có 2 lời bình

He
was
the
first
President
to
die
in
office
.

Ông ta đã là Tổng thống đầu tiên chết khi tại chức.

Có 1 lời bình

He
was
the
first
President
.

Ông ấy đã là Tổng thống đầu tiên.

Có 1 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu