Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presentation

Bản dịch

bài thuyết trình

Your
presentation
is
very
interesting
.

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

Có 5 lời bình

The
presentation

Bài thuyết trình

Có 15 lời bình

The
students
design
their
presentations
.

Các sinh viên thiết kế các bài thuyết trình của họ.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu